Telenet Homespot

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET-HOMESPOT EN TELENET-HOTSPOT

Het wifi-netwerk van Telenet bestaat uit de Telenet-homespots en de Telenet-hotspots.
Telenet internet klanten met een Homespot compatibele wifi uitrusting hebben toegang tot het volledige wifi netwerk van Telenet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET-HOMESPOT

Homespots ( “de Dienst”) is het netwerk van alle gedeelde uitrustingen  en connectiviteit van Telenet internet klanten met een Homespot compatibele wifi uitrusting, die de Dienst aanvaard hebben ( “de Klant”). De Gebruiker is de Klant die gebruik maakt van de Dienst ( “de Gebruiker”).

De Klanten en Gebruikers stemmen ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en verbinden zich ertoe deze na te leven.

De algemene voorwaarden van Telenet en de bijzondere voorwaarden Telenet Internet blijven eveneens van toepassing op de Dienst, voor zover er hieronder niet van wordt afgeweken. Als Telenet Internetklant wordt de Klant verondersteld kennis te hebben genomen van deze vermelde voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Zoniet mag de Klant/Gebruiker de Dienst niet verder gebruiken. Deze voorwaarden zijn hier te raadplegen

Artikel 1: Ter beschikkingstelling van de Dienst

  1. Telenet stelt de Dienst enkel ter beschikking van Telenet Internetklanten.
  2. Telenet internetklanten die niet aanvaard hebben (opt-out) of Telenet internetklanten wiens toegang tot de Telenet internetdienst werd beperkt of beëindigd, kunnen geen gebruik maken van de Dienst.
  3. Hiertoe verklaart de Klant kennis te hebben genomen van het feit en te aanvaarden dat Telenet naast het door de Klant gebruikte deel van diens internetdienst, gedeelde diensten kan verschaffen aan Gebruikers. De Gebruikers zullen een gescheiden gebruik hebben van de Telenet uitrusting en connectiviteit verleend aan de Klant, en dit met minimaal tot geen impact voor de internetdienst van de Klant.
  4. De gedeelde  uitrusting en connectiviteit verleend aan de Klant maakt automatisch deel van Telenet-homespots, tenzij  de klant gebruik maakt van de opt-out .
  5. In geen geval kan de Klant aanspraak maken op een vergoeding of andere compensatie voor zijn deelname aan de Dienst, of voor het gebeurlijk gedeeld gebruik van de uitrusting en connectiviteit door de Gebruiker.
  6. Telenet spant zich naar best vermogen in om de Dienst op een zo goed mogelijke manier te leveren en eventuele onderbrekingen, storingen of herstellingen op korte termijn op te lossen.
  7. Telenet behoudt zich het recht voor de Dienst ten allen tijde te wijzigen,op te zeggen of stop te zetten, zonder dat Telenet hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan de Klant of de Gebruiker.

De wijziging of stopzetting van de Dienst is zonder gevolg voor het Telenet internetabonnement waarvan de Dienst slechts een optie is.

Artikel 2: Toegang tot de Dienst

2.1.  Iedere Klant deelt automatisch de Telenet uitrusting en de aan hem verleende connectiviteit, tenzij hij gebruik maakt van de opt-out via Mijn Telenet.
2.2.  De Klant die de Telenet uitrusting en de aan hem verleende connectiviteit niet meer wenst te delen, kan op elk ogenblik zijn beslissing om toe te treden tot Telenet-homespots herzien via Mijn Telenet.
2.3.  De Dienst is een optie die de Klant op elk ogenblik opnieuw kan onderschrijven via Mijn Telenet.

Artikel 3: Gebruik van de Dienst

3.1.   Gebruiksrecht .Telenet verleent de Gebruiker hierbij het tijdelijk, niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken. De Klant/Gebruiker is aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derden van dit gebruiksrecht.
3.2.   Geen reproductierecht of recht van openbare mededeling. De Klant/ Gebruiker aanvaardt dat hij geen andere rechten verwerft dan het gebruiksrecht voorzien in art. 3.1. van deze voorwaarden. De Klant/ Gebruiker heeft derhalve niet het recht om de Dienst, of enig deel daarvan, op enigerlei wijze door te geven, te commercialiseren, voor het publiek toegankelijk te maken of openbaar mee te delen.
3.3.   Piraterij ( = het kopiëren en/ of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals onder andere  films, muziek en games) is een misdrijf en aldus strafbaar.  Bij misbruik verbindt de Gebruiker zich ertoe Telenet of derden te vrijwaren en te vergoeden tegen alle aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
3.4.   Gedragscode . De Gebruiker verbindt zich ertoe de Dienst enkel te gebruiken voor wettige doeleinden. Telenet kan de Gebruiker instructies geven inzake het gebruik van de Dienst wegens onder meer operationele, kwaliteits-en veiligheidsredenen. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen. Telenet adviseert de Gebruiker geen vertrouwelijke noch gevoelige informatie (persoonlijke gegevens, betalingen,…) over te maken via de Dienst.
3.5.  Ieder aldus gedeelde uitrusting wordt op een voor het publiek toegankelijke webpagina van Telenet-homespots anoniem gevisualiseerd door middel van een icoon op een landkaart  die ongeveer de plaats aanduidt waar de toegang tot het wifi-netwerk van Telenet kan bekomen worden.
3.6.   Ongeoorloofd gebruik . De Klant verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en paswoord confidentieel te behandelen en nooit aan derden te zullen doorgeven. De Klant is aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derden van deze gegevens. De Klant verbindt zich er bovendien toe de Dienst niet te zullen gebruiken om zich uit te geven voor iemand anders ( natuurlijke persoon of rechtspersoon).
3.7.   Apparatuur . De Gebruiker verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra de Gebruiker bemerkt of redelijkerwijze dient te bemerken dat de door hem/haar gebruikte apparatuur/software niet geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient de Gebruiker zijn/haar gebruik van de apparatuur stop te zetten.
3.8.   Telenet behoudt zich het recht voor om de aanbieding van de Dienst (tijdelijk) te beëindigen of aan te rekenen wanneer Telenet in alle redelijkheid gelooft dat de gegevensoverdracht via haar Dienst buitensporig is (meer dan 2 gigabyte per maand per gebruiker) of te beëindigen als de Dienst wordt gebruikt voor criminele of illegale activiteiten.
3.9.   Telenet kan, indien de Gebruiker/de Klant een zware en/of herhaalde inbreuk maakt op de verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, de verlening van de Dienst schorsen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot de Gebruiker/Klant aan alle verplichtingen voldoet ofwel de verlening van de Dienst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Artikel 4: Beperking van aansprakelijkheid

4.1.   Garanties . De Dienst wordt aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. Telenet kan o.a. geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn noch dat er onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn.
4.2.   Eigen risico . De Gebruiker staat zelf in voor de apparatuur en de software die noodzakelijk is om zich op de Dienst aan te sluiten en voor de configuratie van deze apparatuur en software. Aanpassingen van de configuratie van de apparatuur en/of software worden steeds op risico van de Gebruiker uitgevoerd.
4.3.   Aansprakelijkheid . De Klant is niet aansprakelijk voor het gebruik door een Gebruiker, tenzij deze Gebruiker toegang kreeg tot de Dienst met de toegangsrechten van de Klant.
4.4.   Aansprakelijkheid. Telenet wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het verstrekken van de Dienst, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Telenet is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Telenet Internetklant heeft geleden, met uitsluiting van, maar niet beperkt tot, alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Telenet beperkt tot een maximaal bedrag van 100 EUR per schadegeval of reeks schadegevallen met eenzelfde oorzaak.
4.5.   De Gebruiker vrijwaart Telenet voor elke schade, verlies, kost, vordering of uitgave die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Gebruiker of door anderen en/of uit de miskenning van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
4.6.   De Klant vrijwaart Telenet voor elke schade, verlies, kost, vordering of uitgave uit de miskenning van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
4.7.  Klachten . Klachten kunnen worden ingediend bij de Telenet Klantendienst. Dit kan via het daartoe beschikbare invulformulier op de Telenet- website of via een brief aan Telenet.

Artikel 5: Overige bepalingen

5.1.  Telenet kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van de Dienst aanpassen in functie van technische, operationele, juridische of economische noodwendigheden. Ingeval dergelijke wijziging het gebruik van de Dienst wezenlijk beïnvloedt, kan de Klant steeds het gebruik van de Dienst beëindigen.
5.2.   In het geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET -HOTSPOT

Artikel 1: Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet (PWLAN) via de infrastructuur en de website aangeboden door Telenet en zijn partners (de "diensten"). De diensten worden in samenwerking met partners aangeboden op verschillende locaties ("Sites") zoals aangeduid op de website van Telenet .
Door gebruik van deze diensten aanvaardt de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
Telenet, noch enige uitbater of verantwoordelijke van de Site waar de Gebruiker van de diensten geniet (de partners van Telenet), kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Telenet gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang, de software, de producten of de werking van de diensten die op haar website of via zijn internettoegang worden aangeboden. Telenet garandeert evenmin de correctheid van de informatie die via zijn diensten wordt aangeboden. Telenet heeft het recht de toegangsmodaliteiten en de aangeboden informatie op ieder ogenblik te veranderen.
Elke exoneratie ten voordele van Telenet geldt onvoorwaardelijk voor de partners van Telenet die toelaten dat Telenet de diensten op de sites aanbiedt.
Telenet behoudt zich het recht om de aanbieding van de dienst (1) (tijdelijk) te beëindigen of aan te rekenen wanneer Telenet in alle redelijkheid gelooft dat de gegevensoverdracht via onze dienst buitensporig is (meer dan 2 gigabyte per maand per gebruiker) of (2) te beëindigen wanneer de dienst wordt gebruikt voor criminele of illegale activiteiten.
Artikel2: Hyperlinks
Indien via de diensten van Telenet links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet – rechtstreeks of via zoekmotoren – is Telenet niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Telenet heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Telenet geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via internet wordt verspreid. Telenet kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites.
Artikel 3: Helpdesk
Telenet stelt een helpdesk ter beschikking van de gebruikers overeenkomstig de Praktische Modaliteiten die op Telenet's website beschikbaar zijn.
De gebruikers kunnen van deze helpdesk gebruik maken binnen de grenzen aangegeven in de Praktische Modaliteiten. Telenet kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele discontinuïteiten in de aanbieding van de helpdesk aan de gebruikers. De helpdesk heeft als uitsluitend doel de gebruikers bij te staan bij het opzetten van de internetverbinding op de sites en het daartoe aanpassen van de browserinstellingen zo nodig. De gebruikers aanvaarden dat het niet de bedoeling van de helpdesk is meer uitgebreide diensten aan te bieden. Telenet is op geen enkele manier aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van die schade is, die de gebruiker zou lijden ten gevolge van het gebruik van de helpdesk of van Telenet's diensten in het algemeen, weze het aan zijn computer, zijn documenten, dan wel bestanden van zijn computer.
Artikel 4: Intellectuele rechten
De inhoud van Telenet's websites wordt telkens beschermd door de toepasselijke intellectuele rechten (zonder exhaustief te zijn: merken, auteursrechten, octrooien, ...). Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm of op welke manier ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Telenet verkregen werd. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van de diensten van Telenet verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele rechten van Telenet en van derden te eerbiedigen. Telenet houdt zich het recht voor naar eigen goeddunken op te treden en alle maatregelen te nemen die het geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden dan ook, ten laste kan worden gelegd.
Artikel 5: Verbintenis van de gebruiker
De gebruiker verbindt er zich toe om geen inhoud zoals hieronder bepaald te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud. Het volgende vormt een onwettige inhoud:
- Aanslagen op de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;
- Reclame voor of het solliciteren van diensten van seksuele aard met een winstgevend doel;
- Racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazi-genocide;
- Provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;
- Het aanbieden van communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers;
- Het voordeel halen en/of aanbieden en/of reclame voeren voor en/of solliciteren van kansspelen en weddenschappen, behoudens de wettelijk toegelaten loterijen;
- Het aanbieden of solliciteren van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die daarvoor de toestemming niet hebben.
De gebruiker doet zijn best Telenet of de gerechtelijke instanties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke onwettige inhoud waarvan hij kennis heeft gekregen. De gebruiker kan Telenet contacteren via zijn website, en de gerechtelijke instanties via de website www.gpj.be.
Artikel 6: Bescherming van het privéleven
Telenet bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de diensten en voor de exploitatie ervan ten aanzien van derden. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelgeving in België. Elke gebruiker heeft het recht te vragen welke informatie over hem door Telenet bewaard wordt, en heeft tevens het recht de rechtzetting van deze informatie evenals zijn weglating uit de gegevensbestanden van Telenet te vragen. Elke dergelijke vraag dient schriftelijk gericht te worden aan Telenet, op het hierboven aangegeven adres.
Artikel 7: Betalingsverkeer
Telenet biedt diensten aan via zijn site. Betaling hiervan geschiedt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Telenet's partner bij dergelijke betalingen. De gebruiker aanvaardt dat Telenet weliswaar al het mogelijke doet om de betaling op de meest veilige manier die thans technisch haalbaar is, te laten geschieden, doch aanvaardt dat Telenet terzake slechts een middelenverbintenis heeft en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de diensten van Telenet valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschillen tussen gebruikers en Telenet zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Mechelen bevoegd.